Λώλος Αντρέας

Τραπεζικός υπάλληλος

Προσωπικές πληροφορίες

 • Ημερομηνία γέννησης: 04/04/1983
 • Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Επαγγελματική εμπειρία

 • Teller ǀ Τράπεζα Πειραιώς ǀ03/12/2007 - 18/05/2014
 • Υπάλληλος Υποστήριξης Εργασιών ǀ Τράπεζα Πειραιώς ǀ 19/05/2014 - 17/07/2016
 • Υπάλληλος Ανάπτυξης Εργασιών - Συνεργάτης Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών (acting) & Customer service Officer(acting) ǀ Τράπεζα Πειραιώς ǀ 18/07/2016 – 01/09/2021
 • Customer service officer (manager) ǀ 01/09/2021 – Σήμερα

Σύνοψη Επαγγελματικής εμπειρίας

 • Teller

Κύρια αποστολή είναι η ορθή και ασφαλής πραγματοποίηση των ταμειακών συναλλαγών, που προκύπτουν από τις τρέχουσες δοσοληψίες των πελατών, η καλύτερη εξυπηρέτησή τους και η έγκαιρη και ορθή συμφωνία του ταμείου.

 • Υπάλληλος Υποστήριξης Εργασιών
 • Καταχώρηση, ενημέρωση και διαχείριση στοιχείων πελατών και λογαριασμών στα μηχανογραφικά συστήματα της Τράπεζας,
 • Διεκπεραίωση ημερήσιου Εισερχόμενου και Εξερχόμενου Συμψηφισμού,
 • Διεκπεραίωση και τακτοποίηση των επιστρεφόμενων επιταγών (λογιστική τακτοποίηση και αναγγελίες),
 • Καταχώρηση συμβολαίων Μισθοδοσιών και προετοιμασία και έλεγχος των αρχείων των Μισθοδοσιών για επεξεργασία,
 • Διαχείριση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου,
 • Παρουσίαση Ψηφιακών Καναλιών Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ΑΤΜ, EASYPAY, Υπηρεσίες Winbank),
 • Διαβίβαση αιτημάτων για χορήγηση προϊόντων και υπηρεσιών, όπως εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις, κ.λπ.,
 • Διεκπεραίωση είσπραξης ή ρύθμισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου Ιδιωτών σε συνεργασία με τη Μονάδα Εισπράξεων & Αναδιαρθρώσεων Δανείων Ιδιωτών & Μικρών Επιχειρήσεων,
 • Η υποστήριξη των εργασιών της Μονάδας Εισπράξεων & Αναδιαρθρώσεων Δανείων Ιδιωτών& Μικρών Επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων είσπραξης και ρύθμισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου πελατών SBL,
 • Η εξυπηρέτηση των πελατών βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ (Ν.4224/2013).

 • Υπάλληλος Ανάπτυξης Εργασιών - Συνεργάτης Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών (acting)
 • Αξιοποίηση και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την Τράπεζα και από τις συνεργαζόμενες Εταιρείες του Ομίλου και διαπραγμάτευση των όρων παροχής τους στην πελατεία, επιδιώκοντας διασταυρούμενες πωλήσεις,
 • Διερεύνηση των ανάγων του πελάτη, παρέχοντας εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το πιο πρόσφορο μείγμα προϊόντων και φροντίδα για την ικανοποίηση των αναγκών του, κατέχοντας τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

 • Διείσδυση στις τοπικές αγορές, συλλογή πληροφοριών για πελάτες, συγκέντρωση δικαιολογητικών φακέλου και καταχώρηση αιτημάτων πελατών, παρακολούθηση πορείας αιτημάτων, φροντίδα για άμεση απόκριση σε ερωτήματα πελατών και επίλυση προβλημάτων,
 • Διερεύνηση των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών των Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών και υποστήριξη εργασιών σε όλο το εύρος των προϊόντων (Χορηγητικά, Καταθετικά, Επενδυτικά, Ασφαλιστικά κλπ.), έχοντας ως στόχο τη διατήρηση και αύξηση του μεριδίου αγοράς,
 • Παρακολούθηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου των καθυστερημένων οφειλών των επιχειρηματικών πελατών του καταστήματος, με σκοπό την είσπραξη οφειλών ή/και τη διενέργεια ρυθμίσεως αυτών για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής τους και τον περιορισμό του χαρτοφυλακίου καθυστερημένων οφειλών του καταστήματος.

 • Customer service Officer
 • Εποπτεία, έλεγχος και συντονισμός της ορθής λειτουργίας των καθημερινών δοσοληψιών/ συναλλαγών του καταστήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών σύμφωνα με τα συστήματα και τις διαδικασίες της Τράπεζας,
 • Συστημική έγκριση για την ολοκλήρωση εγγράφων/ συναλλαγών (εγχρήματων και μη),
 • Έλεγχος και θεώρηση στα παραστατικά συναλλαγών ή αποδεικτικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια εξουσιοδοτημένων υπογραφών,
 • Έλεγχος και υπογραφή για λογαριασμό της Τράπεζας των συμβάσεων χορήγησης προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Έλεγχος και διασφάλιση ότι η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες, εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την Τράπεζα,
 • Φροντίδα για την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας καθώς και των εξαιρέσεων της,
 • Έλεγχος και έγκριση της διαδικασίας κλεισίματος των λογαριασμών καταθέσεων (υπολογισμός τελικών ποσών ανάληψης, έλεγχος παραστατικών και καταστάσεων με το κλείσιμο),
 • Έλεγχος διακίνησης επιταγών του Εξερχόμενου και Εισερχόμενου Συμψηφισμού,
 • Έλεγχος των επιταγών που επιστρέφονται και λήψη των απαραίτητων ενεργειών για την λογιστική τακτοποίησή τους και στις αντίστοιχες αναγγελίες στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ή τις άλλες τράπεζες,
 • Ευθύνη για την τήρηση των κανονισμών λειτουργίας των ΑΤΜ, EASYPAY, θησαυροφυλακίου και Χρηματοκιβωτίου,
 • Έλεγχος της ημερήσιας ταμειακή συμφωνίας των ταμείων για όλα τα νομίσματα,
 • Έλεγχος και τακτοποίηση τυχόν λογιστικών ή ταμειακών διαφορών,
 • Έλεγχος και οριστικοποίηση alerts που παράγονται από την εφαρμογή AML (Anti Money Laundering),
 • Έλεγχος των ελεγκτικών και μηχανογραφικών καταστάσεων που παράγονται από το σύστημα.

Εκπαίδευση

· BachelorinEconomics ǀ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Σχολή Νομικών Οικονομικών Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ǀ Σεπτέμβριος 2002 - Σεπτέμβριος 2006

 • MasterinFinancialanalysisforexecutives ǀ Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής - Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ǀ Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015

Εργασίες

· «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Οργάνωση, Λειτουργία και Νομισματική Πολιτική» ǀ

Διδάσκουσα καθηγήτρια: Κωστελέτου Νικολίνα,

· «Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε) - Οι νέες ρυθμίσεις και οι επιπτώσεις τους στον αγροτικό τομέα» ǀ Διδάσκουσα καθηγήτρια: Κωστελέτου Νικολίνα,

· «Κεφαλαιακή Διάρθρωση στον κόσμο: Μία εμπειρική μελέτη χωρών της Ευρωζώνης» ǀ Διδάσκων καθηγητής: Τσιριτάκης Εμμανουήλ.

Ξένες γλώσσες

 • Certificate of Proficiency in English ǀ University of Michigan
 • Intermedio (B2) ǀ Instituto Cervantes

Γνώσεις Η/Υ

 • Cambridge diploma in IT Skills ǀ Word Processing, Spreadsheets, Databases, Electronic communication

Σεμινάρια

 • Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ǀ Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ ǀ 02/11/2005 – 16/12/2005
 • Global Business Strategy ǀ Loyola University Chicago – Quinlan School of Business ǀ 07/12/2015
 • Behavioral Design ǀ Kellogg School of Management, Chicago ǀ 09/12/2015

Επαγγελματική εκπαίδευση-σεμινάρια

 • 31/10/2019 ǀ Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με τίτλο «Εξυπηρέτηση των πελατών»
 • 12/11/2019 ǀ Ο Κανονισμός 1286/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα PRIIPs
 • 14/11/2019 ǀ Ασφαλιστική Σύμβαση – Τα άρθρα 6&7 του Ν.2496/1997
 • 25/11/2019 ǀ Αποτελεσματική Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων: Η ταυτότητα των συγκρούσεων – Επίλυση των συγκρούσεων
 • 22/06/2020 ǀ Παροχή Υπηρεσιών Ενυπόθηκης (Στεγαστικής) Πίστης
 • 23/10/2020 ǀ Η νομοθεσία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ν.4583/2018)
 • 29/10/2020 ǀ Ηγεσία και Καθοδήγηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 • 26/08/2021 ǀ Ασφαλιστικά Προϊόντα ERGO
 • 03/09/2021 ǀ Ενιαία Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά: Η πορεία για τον εκσυγχρονισμό της
 • 16/08/2022 ǀ Ασφαλιστικά Προϊόντα ΝΝ Hellas

Πιστοποιήσεις

 • Πιστοποίηση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α ǀ Τράπεζα της Ελλάδος
 • Πιστοποίηση στο Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς και Λήψη και Διαβίβαση εντολών Κινητών αξιών(Α1) ǀ Τράπεζα της Ελλάδος
 • Πιστοποίηση σε Κρίσιμα Ζητήματα Κανονισμού GDPR και Cyber Security ǀ Τράπεζα της Ελλάδος
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση ǀ Τράπεζα της Ελλάδος